Modele uczenia sie

Modèle Ten zak?ada, ?e wiedz? zdobywa si? g?ównie poprzez praktyk?, bywa za à najcz? krytykowany. Pomimo umniejszania Wagi uczenia teoretycznego i uczenia z samoistnego wyboru, h. a. Wi fondement wi?kszo?ci teorii zarz?dzania Dieu i organizacji ucz?cej si?. Modèle Ten jest równie? nazywany Modelem Lewina, z uwagi na ogromny Wp?yw Kurta Lewina (jednego z najwi?kszych teoretyków uczenia si? i mno?enia wiedzy w organizacjach), na prac? Kolba. David A. Kolb (Your. 1939) – Ameryka?ski teoretyk Metod nauczania. Jego G?ówne zainteresowania je publikacje dotycz? Tak zwanego “modelu uczenia przez do?wiadczenie” (ang. Modèle d`apprentissage expérientiel) [1]. Swoj? prac? na temat stylów uczenia si? David Kolb Opublikowa? w 1984 Roku. W swoim modelu mówi? sur o dwóch rzeczach, które s? ze sob? bardzo powi?zane: Tags: blog marketing, blog marketingowy, blog o marketingu, blogi o marketingu, CYKL Kolba, marketing blog, marketingowy blog mówimy o tym procesie jako sekwencji poniewa? po mieli?my JEJ zaczyna si? Ona OD Nowa. Taki CYKL Mo?e, un w zasadzie jest, powtarzany wielokrotnie.

Co Ciekawe, zwykle taki proces zaczyna si? OD do?wiadczenia. Jednak Mo?e równie? rozpocz?? si? KA?DYM z tych etapów je przebiega? dalej. Uwzgl?dnienie wszystkich etapów cyklu Kolba przy planowaniu tre?ci szkoleniowych i budowaniu planów szkoleniowych Okaza?o si? bardzo efektywne w edukacji doros?ych. Ostatnio sporogènes na blogu mówi?am o efektywnej Pracy i o pracy w ogóle. Czas Przyszed? Wi?c, aby wróci? troch? do tematów zwi?zanych z nauczaniem i nauk?. Zauwa? tak?e, ?e nieustannie Przechodzimy przez podobne sekwencje na co Dzie?. Mniej lub bardziej ?wiadomie nabywamy w Ten sposób Nowe kompetencje lub rozwijamy ju? posiadane. Nie wiem Czy Jeste? ?wiadomy, ALE w tym po?cie wykorzysta?em na Tobie ju? Trzy verrouillés elementy cyklu Kolba. Da?em ci zastosowanie praktyczne, teori? (metody opis) oraz refleksj? (przyk?ad praktyczny). Uczenie si? mo?emy wyobrazi? sobie jako sekwencj? powtarzaj?cych si? etapów, z których kluczowym jest w?a?nie konkretne do?wiadczenie.

Co istotne, Dzi? Mo?e à wydawa? si? oczywiste, ALE Kolb stwierdzi?, ?e Kiedy uczymy si? czego? nowego, modyfikujemy Nasze wcze?niejsze do?wiadczenia. Z drugiej strony Nasze Nowe do?wiadczenia b, ? mia?y tak?e Wp?yw na kolejne, z którymi B?dziemy Mieli ne czynienia w przysz?o?ci.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.